Μύθοι του Αισώπου / Aesop’s fables

― info

Οι Μύθοι του Αισώπου προβάλλουν την αγάπη, την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλοβοήθεια, την ευγνωμοσύνη, την καλοσύνη κ.ά. Με τις έξυπνες προσωποποιήσεις των ζώων, που γίνονται μέσα απ’ αυτούς, δίνονται παραστατικότατα πολλές εικόνες ανθρώπινων χαρακτήρων.

The myths of Aesop show love, honesty, righteousness, mutual help, goodness, etc. With the intelligent animal personifications made through them, many images of human characters are illustrated.

go to top go to top