Μύθοι του Αισώπου / Aesop’s fables

― info

Πρωταγωνιστές στους μύθους του Αισώπου είναι τα ζώα, όπως η αλεπού, ο λύκος,
το λιοντάρι, το ελάφι κ.ά. Κυρίως είναι διάλογοι μεταξύ ζώων που μιλούν κι ενεργούν σαν άνθρωποι
ενώ υπάρχουν και μερικοί με ανθρώπους ή θεούς.

The protagonists in Aesop’s myths are mostly animals such as the fox, the wolf, the lion, the deer, etc. Mostly there are dialogues between animals that speak and act like humans, and there are some with gods.

Ο χαρακτήρας τους είναι ηθικοδιδακτικός, συμβολικός κι αλληγορικός. Οι μύθοι αυτοί έχουν ιδιαίτερη χάρη, απλότητα κι διδακτικότητα. Είναι παρμένοι από τη καθημερινή ζωή και τη φύση.

Their character is moral, symbolic and allegorical. These myths have special grace, simplicity and unattainable teaching. They are borrowed from everyday life and nature.

 

client
Εκδόσεις Σαββάλας

go to top go to top