Οίνος Aμπελάκι / Ampelaki Wines

― info

Οι πρόγονοί μας απολάμβαναν το κρασί και παρήγαγαν μύθους. Μύθους εμπνευσμένους από το σταφύλι, τα ζώα και τη φύση, φτιαγμένους για ανθρώπους με πάθη και αδυναμίες.

Our ancestors enjoyed wine and produced myths. Myths inspired by grapes, animals and nature, made for people with passions and weaknesses.

Ο Αίσωπος έχει αρκετές ιστορίες που έχουν σχέση με το κρασί και την άμπελο. Ιστορίες με ζώα που έχουν αλληγορική σημασία και μιλούν συμβολικά για τους ανθρώπους. Παίρνοντας 3 χαρακτηριστικές ιστορίες δημιουργήθηκε το εικαστικό για την ετικέτα καθώς και η ιστορία του οπισθόφυλλου.

Aesop has several stories about wine and vine. Stories of animals that have allegorical meaning and speak symbolically for humans. Taking 3 distinctive stories we created the artwork for the label as well as the history of the back cover.

go to top go to top