Μουσεία και Μνημεία της Ελλάδας / Museums and Monuments of Greece

― info

Οι γραμμές του λογοτύπου είναι απλές και συμμετρικές έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο, άμεσα αναγνώσιμο, αλλά και ευμετάβλητο σε όλες τις εφαρμογές του. Μιμείται τον μαίανδρο, στοιχείο ελληνικό και διακοσμητικό, αντιγράφει τον κίονα (ιωνικού ρυθμού), σε πιο αυστηρές γραμμές και διατηρεί την επανάληψη των στοιχείων (μοτίβο) των γεωμετρικών αγγείων. Παράλληλα με το συμβολισμό του κίονα επιτυγχάνεται και ο συμβολισμός της υποστήριξης του θεσμού των μνημείων και μουσείων της Ελλάδας. Τέλος πετυχαίνει την αναγνωσιμότητα του διπλού Μ τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

The design of the logo are simple and symmetrical so that it is readable,  but also versatile in all its applications. He imitates the meander, a Greek element and a decorative element, copies the ancient column (Ionic rhythm) into more strict and stylized lines and keeps repeating the elements of the geometric vessels. Along with the symbolism of the column is achieved the symbolism of the support of the institution of the monuments and museums of Greece. Finally it achieves the readability of double M in both Greek and English.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού για την ενιαία ταυτότητα των Μουσείων και Μνημείων της Ελλάδας.

In the framework of the contest for the unified identity of the Museums and Monuments of Greece.

Δεύτερο βραβείο / Second prize

client
Ministry of Culture of Greece

go to top go to top