Εικονίδια / Icons

― info

Τα εικονίδια είναι μια γλώσσα που ο καθένας μπορεί να καταλάβει, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία ή το φύλο.

Icons are the most universal language in the world. It is one language that everybody can understand, regardless of the nationality, race, age or gender.

Τα εικονίδια ενώνουν ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια οπτική γλώσσα που μιλάει πιο δυνατά από οποιαδήποτε λέξη.

Icons unite the entire world. It is one visual language that speaks louder than any words can.

client
Piraeus Bank

go to top go to top