Μπύρα Στίλβη / Stilvi Beer

― info

Kόρη του θεού Πηνειού η νύμφη Στίλβη, είναι πνεύμα που ζει στις κρήνες και στα ποτάμια. Συνoδεύει πάντα το νερό, τονίζοντας τη ζωογόνο δύναμή του. Η μπύρα εμπνέεται από τη μυθολογία και ξεκινά το ταξίδι της από τις πηγές  και τα βουνά των Αγράφων, ανταμώνοντας το θεσσαλικό κάμπο και τους ανθρώπους του.

The goddess of the river and also the god Pineios, the nymph Stilvi, it is a spirit that lives in fountains and rivers. Always accompanies water, emphasizing its vital force. Our beer is inspired from mythology and starts her journey from the sources and the mountains of the mountains of Agrafa, meeting Thessaly’s plain and the people who live there.

Σχεδιάστηκε εξολοκλήρου η ταυτότητα-συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος-με γνώμονα ότι η μπύρα φτιάχνεται από νερό κατά 90% και συγκεκριμένα από την περιοχή των Αγράφων. Η Στίλβη είναι μια θεότητα, που είναι συνδεδεμένη με το νερό διατηρώντας τους συμβολισμούς της νεότητας και αναδεικνύοντας τους τοπικούς μύθους.

The identity – including the name – was designed in full, given that a beer is made from 90% water and more specifically from the area of Agrafa. Stilvi is a deity that is connected with water by preserving the symbolism of youth and highlighting the local myths.

go to top go to top