Οίνος Πρόταση / Wine Proposal

― info

Στην οινοποσία συμμετέχουν αρμονικά και οι πέντε αισθήσεις, δίνοντας η μία τη θέση της στην επόμενη, φτιάχνοντας ένα ξεχωριστό κάθε φορά μωσαϊκό.

All five senses are harmoniously involved in wine drinking, giving each one its position in the next, creating a unique mosaic every time.

Δημιουργήσαμε τρία σχέδια που συνδυάζουν τις 5 αισθήσεις σε ένα παιχνίδι με εικόνες που ο καθένας θα το ακούσει και θα το γευτεί με τη δική του ματιά.

We created three designs that combine the five senses into a game with images that everyone will hear and taste with their own eyes.

go to top go to top